вагоны үйлчлэгч
төмөр замаар зорчин яваа хүмүүст үйлчлэх ажилтан