ВААР II:

ваар бялзуухай (дээврийн ваарын завсар үүрээ засах хятруу бялзуухай), вааран гэрийн бялзуухай дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (нөхцөл бололцоо муу үед хүчирхэг зүйл ч өчүүхэн юмнаас сэрэмжлэн болгоомжилдог, нөхцөл бололцоо сайн үед өчүүхэн юм ч хүчирхэг илүү зүйлийг айлгадаг гэсэн санаа).

ваар бялзуухай дээврийн ваарын завсар үүрээ засах хятруу бялзуухай
вааран гэрийн бялзуухай шавран гэрийн тагтааг айлгах нөхцөл бололцоо муу үед хүчирхэг зүйл ч өчүүхэн юмнаас сэрэмжлэн болгоомжилдог, нөхцөл бололцоо сайн үед өчүүхэн юм ч хүчирхэг илүү зүйлийг айлгадаг гэсэн санаа
Ижил үг:

ВААР I