ваар бялзуухай
дээврийн ваарын завсар үүрээ засах хятруу бялзуухай