ВААТАХ

Тариа будаа зэрэг ваатай болох, ваа тогтох: тариа ваатах (тариа ялзрах).