БЯЛАРДАХ I

Бялраар хөгжимдөх, бялар үлээх.

Ижил үг:

БЯЛАРДАХ II