БЯЛБА

Тухайн үйлд хүч нэмэгдүүлэх сул үг: бялба нүдэх (бут цохих, бяц нүдэх), бялба цохих дэлгэрэнгүй...

бялба нүдэх бут цохих, бяц нүдэх
бялба цохих бяц цохих