бөх бөхийн дэвэх нь өөр, бүргэд харцгайн шүүрэх нь өөр
/ зүйр цэцэн үг /
юм үзэгдэл, хэрэг явдал бүр өөрийн онцлог, нөхцөлтэй гэсэн санаа