бүргэдийн суудал
явган суухтай адил боловч өвдгөөр нугалсан хоёр хөлний хооронд зайгүй нийлүүлж суудгаараа ялгаатай