амар зургаа
/ ургамал /

цагаан гаа, гишүүн зэрэг зургаан хөлөөр бүрэлдсэн монгол эм. Эс шингэснийг шингээх чадалтай