авианы үсэг

хэлийг авиагаар нэгж болгон тэмдэглэдэг гэх маягийн үсэг. Авианы үсгийн тэмдэг нь цөөн, хэрэглэхэд хамгийн дөхөм байдаг. Авианы үсгийг дотор нь үет дэлгэрэнгүй...