АВААНС

1.Эхний хагас сарын цалин; 


2. Урьдчилгаа мөнгө;