АВАДХУТИ

Хүний биеийн хураагуур судас. Дандрыг судалж, өөрийн бие дэх цусны эргэлтэд ухаанаа төвлөрүүлснээр дээд хэмжээнд хүрсэн хүнийг хэлнэ.