тонголт тооно

тоонолжин хэцийг хоёр таллаж цүүгээр холбоод, унины үзүүрийг хуруунуудад хавчуулан, нарийн дээсэн хэлхэж, дан давхар цагаргийг үдээрээр бэхэлсэн, дэлгэрэнгүй...