ТООНОЛЖЛОХ

Тоонолжин тэмдэг тавих, тоонолж хэлбэр гаргах: тоонолжлон зурах (тоонолжин хэлбэр гарган зурах).