цааны хаг
/ ургамал /

хүйтэн газар салаалж ургадаг, цааны гол хүнс, цайвар, шарангуй хаг