БОХИРДОЛ

1. Бохирдох үйлийн нэр;


2. Хүний хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас байгаль орчин тэнцвэрээ алдах явдал: бохирдол ихтэй (бохирдолтой), бохирдол дэлгэрэнгүй... (бохирдох).

бохирдол ихтэй бохирдолтой
бохирдол үүсэх бохирдох