БОХИРДОХ

Бохир болох, хир буртаг, тоос шороотой, цэвэр бус болох: агаар бохирдох (агаар бохир болох), дэлгэрэнгүй...

агаар бохирдох агаар бохир болох
орчин бохирдох орчин эрүүл, цэвэр бус болох
ус бохирдох ус цэвэр тунгалаг биш болох
хөрс бохирдох газрын хөрс бохир болох