БОХИРДОЛТ

Бохирдох үйлийн үр дүнг заасан нэр; агаарын бохирдолт (агаарын бохирдсон байдал, бохирдох явц).