БАЛЧИН III:

балчин этгээд (дэмий чамирхан ярьдаг хүн).

Ижил үг:

БАЛЧИН I

БАЛЧИН II