балчигт суух

машин унаа балчигт шигдэн урагшаа хойшоо хөдлөхгүй байх