БАЛТАГ I

1. Хог хаягдал;


2. Онцын хэрэгцээгүй дэмий шахуу зүйл: *шалтагт балтаг (шалтаг хайдаг хүнд шалтаглахгүй юм үгүй гэсэн хэллэг).

шалтагт балтаг

шалтаг хайдаг хүнд шалтаглахгүй юм үгүй гэсэн хэллэг

Ижил үг:

БАЛТАГ II