БАРХАД
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Зурвас гарган нэхсэн бөс - Бид багадаа ихэнхдээ бархдаар хийсэн хувцас сургуульд өмсдөг байсан. Яриа.