ЦЭЭ III
/ нутгийн аялгуу /

барга Нас - Дөрвөн цээний халиун дөрөө жиймээр ергөөтэй, дөрвөн настай хүү минь дөрөөндөө хүрээгүй дэлгэрэнгүй...Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

ЦЭЭ I:

ЦЭЭ II