САВАЛЦАХ

Хамт савах: унгас савалцах (унгас савахад нь хамжих, туслах) - Баян айлынхан манай унгаснаас дэлгэрэнгүй... Р.Жагварал. Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг.