НЭЭТГЭХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Олон хүн амьтан нэг зүгт дайрах, хүчлэн тэмүүлэх.