ДАВИНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үглэх, янших - Давинаж салахгүй түвэгтэй гэдэг нь. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.