БУМБААГ
/ нутгийн аялгуу /

 барга Гишгэлэх тутам шигддэг шавар.