барьж ядах
ажлаас бэрхшээн барьж ажиллаж чадахгүй байх