бие нь яданги байх
биеийн байдал нь маш муу сул дорой байх