ЯГЗГАРДУУ

1. Ягзгар шиг;


2. Ягзгар байрын: ягзгардуу зантай хүн (хэдэр хэвцэг зантай байрын хүн).