ЯГЖИЙХ

Ягжгар болох: ягжийсан сүрхий эмгэн (ягжгар сүрхий чадалтай эмгэн).