ЮНДЭР :
/ хуучирсан /

юндэр дам илд (хатуу зүйлийг хагалах нэг зүйл илд).