юмтай хүн
а. Баян, хөрөнгөтэй хүн; б. [шилжсэн] Оюун ухаан хэвийн бус хүн