ЮНГЭР

Гичийн өөр нэр; юнгар: юнгэр тахиа [амьтан] (нэг зүйл тахиа), юнгэр цэгцгий [амьтан] дэлгэрэнгүй...

юнгэр тахиа нэг зүйл тахиа
юнгэр цэгцгий цэгцгий шувууны нэгэн зүйл бор харагчин