ЮЙЖГЭР

Бага жижигхэн: юйжгэр араг (жижигхэн араг).