ЮЙРЭХ

1. Үйрэх, бутрах: юйртэл нь цохих (хэмх цохих), шил юйрэх (шил хэмхэрч бутрах);


2. Нэг янзын хоол, нуршаа олон үгнээс залхах, дур гутах.

юйртэл нь цохих хэмх цохих
шил юйрэх

 шил хэмхэрч бутрах