ЮД
/ хуучирсан /

Бараг хэмээх газрын хэмжээний аравны нэгтэй тэнцэх нэгж; 0,009 га.