ЮГУУ

1. Ахиц бүхий; югасан нь;


2. Аажуу, яаралгүй: ажлаа югуу хийх (ажлаа яаралгүй хийх).