ЮГАРЬ

Югах ахиц, юманд суугаагаараа дөхөх байдал.