эрихний хүйс
эрихний толгойн эсрэг талын том мөхлөг