эрихний бөөр ~ эрихний сүвээ
эрихний хоёр хажуугийн гол дундах том мөхлөг