ЭНТЭЙ I

Эн байгаа: энтэй дурдан (бүхэл бүтнээрээ боодолтой дурдан).

Ижил үг:

ЭНТЭЙ II

ЭНТЭЙ III