эрэг эмбэрэх
голын эрэг хүний болон байгалийн элдэв хүчин зүйлийн нөлөөгөөр нурах