ЭЛСЖИЛТ

Элсжих үйлийн үр дүнг заасан нэр: элсжилт ихсэх (элсжих үйл явц их болох).