молцог элс
хэсэг хэсгээрээ товойн тогтсон, молцог мэт хэлбэртэй элсэн бөөм