элсэн тал
эртний хур цас мөсөн бүрхэвчийн хайлсан чулууны нөлөөгөөр буй болсон элс