элсэн бөөрөг
уулын энгэр, суга, нам дор газраар дугуйран тогтсон хэсэг элс