ЭЗЛЭМХИЙ

Эзлэн түрэмгийлэх зантай, үе үе бусдыг эзэрхийлдэг.