ЭЗЛЭХҮҮН

Аливаа бодисын орон зайд эзлэх хэмжээ: савны эзлэхүүн (сав суулганы багтаамж).