эгч дүү
эмэгтэй хүн хийгээд түүнээс насаар дүү хүмүүс